Algemene Voorwaarden Vergaderkerk

Huurder
De persoon, rechtspersoon of het bedrijf die de opdracht plaatst, dan wel voor een derde laat plaatsen.
Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vergaderkerk gedane aanbiedingen, alle uitgebrachte opdrachtbevestigingen en alle gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Mondelingen toezeggingen en/of afspraken zullen slechts werking krijgen zover deze door Vergaderkerk schriftelijk zijn bevestigd.
Afwijkende voorwaarden en of bedingen, waaronder begrepen de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, maken geen deel uit van een overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of bedingen door Vergaderkerk schriftelijk zijn aanvaard.
Optie
Er kan een optie geplaatst worden door potentiële huurder. Deze optie blijft 5 dagen geldig en kan in overleg worden verlengd. Als er na de eerste optietermijn andere geïnteresseerden zijn zal Vergaderkerk direct contact opnemen met de vraag of de huurder de optie definitief wilt maken. Een optie kunt u altijd kosteloos intrekken.De opdrachtgever kan de boeking van de locatie tot 10 dagen vóór het geboekte tijdstip kosteloos annuleren. Daarna zullen annuleringskosten worden doorberekend en is de huurder 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd, tot 48 uur voor tijdstip boeking. In geval van latere annulering is de huurder de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.Een optie kunt u altijd kosteloos intrekken.
Reserveren en annuleren

Een optie kunt u altijd kosteloos intrekken. De opdrachtgever kan de boeking van de locatie tot 8 dagen vóór het geboekte tijdstip kosteloos annuleren. Daarna zullen annuleringskosten worden doorberekend en is de huurder 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd, tot 48 uur voor tijdstip boeking. In geval van latere annulering is de huurder de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.

De Locatiehouder kan een boeking slechts annuleren in geval de Locatie als gevolg van overmacht of een sterfgeval in naaste familie onverhoopt niet ter beschikking kan worden gesteld.
Een optie wordt omgezet in een definitieve reservering na ontvangst schriftelijke of digitale bevestiging, Vergaderkerk zal deze reservering bevestigen.
De offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Vergaderkerk heeft altijd de bevoegdheid de offerte te wijzigen of in te trekken.
Tot uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst kan de huurder wijzigingen in het aantal personen doorgeven.  Een wijziging in het aantal personen kan telefonisch of per e-mail door gegeven worden.
De locatie reserveert u per dag of dagdeel.
•ochtend: 9.00-13.00 uur
•middag: vanaf 13.00-17.00 uur
•hele dag: 9.00-17.00 uur
Mocht u bijeenkomst eerder starten of langer duren dan kunt u na overleg en op basis van beschikbaarheid de ruimte langer gebruiken. In dit geval wordt er een toeslag gerekend.

Betaling
De factuur zal een dag na de locatieverhuur worden opgesteld en verzonden, inclusief eventuele nacalculaties. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.
Als Vergaderkerk genoodzaakt is incasso in te schakelen ter inning van het haar verschuldigde, zullen de incassokosten aan cliënt in rekening worden gebracht.
Social media
Vergaderkerk is gerechtigd de huurder als referentie te gebruiken op haar website, sociaal media of andere publicaties, tenzij cliënt hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.
Aansprakelijkheid
Vergaderkerk is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in de accommodatie. De huurder is aansprakelijk voor de schade aan accommodatie en/of de daar aanwezige apparatuur en materialen die is veroorzaakt door hemzelf en /of door derden.
Vergaderkerk is op geen enkele manier aansprakelijk voor de resultaten of het inhoudelijk verloop van de bijeenkomst of opnamedag.
Voor zover Vergaderkerk op welke grond dan ook jegens cliënt aansprakelijk mocht zijn voor door cliënt geleden schade dan is deze beperkt tot de factuurwaarde van de overeengekomen diensten.
Alle aangebrachte veranderingen ten aanzien van de locatie zullen in oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Vergaderkerk en opdrachtgevers is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.
De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Jan&Henriëtte Kok
Hofveld 12
7331 KA Apeldoorn
(06)19059823
Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen feed gevonden.

Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.